Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady motoryzacyjne w okresie początkowym (chodzi o infant industry stan), są zwalniani okresowo z ogólnych reguł WTO ze względu na wysokie początkowe koszty i niekonkurencyjność. Oznacza to, że strona rosyjska, która wchodzi do WTO, może stosować przejściowo ochronne taryfy celne.

Jednak nadmierne przedłużenie tego okresu oraz wykorzystanie przez rosyjskich producentów efektu skali, np. poprzez rozszerzenie rynku na Kazachstan i Białoruś, może doprowadzić do obniżenia importu z terenu Unii i w efekcie do delokalizacji produkcji.
Aby do tego nie dopuścić przewidziany został w umowie przejściowy mechanizm kompensacyjny polegający na tym, że Rosja importując te części i zespoły z Unii będzie obniżać stawkę celną na kwotę ewentualnego spadku tego importu, gdy przekroczy 3% pewnych progów.
Z drugiej strony, zakłady były tam lub są jeszcze dotowane przez państwo, co może sztucznie zwiększać ich konkurencyjność. Stąd potrzeba mechanizmu kompensacyjnego. Jest to również sygnał dla producentów unijnych, by w okresie przejściowym inwestowali w innowacyjność lub np. zwiększali wspomniany efekt skali.
Umowa jest korzystna dla unijnego przemysłu i dlatego głosowałem za jej przyjęciem. Dobrze byłoby, aby unijna strefa celna brała przykład z rosyjskiej i skuteczniej broniła unijnej gospodarki.


Tekst wystąpienia sprawozdawcy-cienia opinii na sesji plenarnej w dniu 04 lipca 2012 zaprotokółowanego jako wyjaśnienie sposobu głosowania.