Sesja plenarna - Debata: Integralno뜻 i przejrzysto뜻 rynku energii

Podstawowym celem rozpatrywanego rozporz켨zenia jest taka organizacja europejskiego rynku energii, by dziki integralno턢i tego rynku, a tak풽 jego przejrzysto턢i wykluczy sk쿽nno턢i monopolistyczne lub oligopolistyczne du퓓ch korporacji energetycznych.

Prowadzi to bowiem do zahamowania innowacyjno턢i, a tak풽 w efekcie mo풽 niekorzystnie wp퀉n길 na sytuacj konsumenta.

Chodzi gównie o to, by zapobiec dzia쿪niom spekulacyjnym oraz unikn길 m.in. zagro풽, które wyp퀉waj z nadu퓓, zw쿪szcza na rynku instrumentów pochodnych. Nale퓓 ograniczy mo퓄iwo턢i spekulacyjnego zg쿪szania zapotrzebowania na zakup energii w przypadku, gdy nie mo풽 ona by od razu przejta i przes쿪na, a tak풽 wtedy, gdy nie istniej mo퓄iwo턢i finansowe przeprowadzenia tej transakcji.

Przejrzysto뜻 rynku energii wymaga tak풽 pe쿻ej informacji o cenach i to jest warunek sine qua non.
Równie dostp do danych, nawet tych tzw. wra퓄iwych, winny mie wybrane instytuty naukowe.
Skoczy쿮m.


Tekst wyst켺ienia na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 wrze턭ia 2011.