Strasburg, 12.09.2011r. Sesja - Debata: Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców
 

Polityka surowcowa w związku z nierównomiernym rozkładem zasobów na świecie jest podatna na monopolizację. Może to pociągać za sobą nieuprawnione żądania gospodarcze i polityczne. Niezbędne jest zatem suwerenne zarządzanie zasobami surowcowymi przez państwa członkowskie UE i ich efektywna eksploatacja.

Pozyskanie surowców pierwotnych wymaga nakładu energii.

Innymi słowy: można wyznaczyć ekwiwalent energetyczny surowców będący jedną z miar efektywności ich wykorzystywania. Fiskalne stymulowanie pozyskiwania surowców powinno być domeną władz lokalnych, zwłaszcza jak chodzi o wodę, grunty oraz struktury geologiczne. Ich efektywna eksploatacja wymaga bowiem pełnego stosowania zasady pomocniczości oraz lepszego wykorzystania środków publicznych.

Polityka strategicznego partnerstwa UE z Federacją Rosyjską staje się ważnym elementem poprawy bilansu nie tylko surowców energetycznych.
Pozyskiwanie surowców wtórnych metodą recyklingu oraz substytucja materiałowa - to wielka rezerwa, która wymaga racjonalnych nakładów środków na badania i innowacje.
Trend rozwojowy unijnej inżynierii materiałowej prowadzi do coraz szerszej substytucji wysokoenergochłonnych surowców i materiałów przez te, które spełniają kryteria użytkowania przy niższym nakładzie energii. Przykładem jest tu szersze stosowanie konstrukcji drewnianych w budownictwie induwidualnym oraz ceramika szlachetna o dużej odporności na kruche pękania, zastępująca metale w budowie maszyn.
Realizacja polityki energetyczno-klimatycznej wymaga dostępu do surowców służących wytwarzaniu materiałów o specjalnych własnościach fizykochemicznych, jak np. metale ziem rzadkich na super magnesy, czy też dobrze przewodząca ciepło i prąd miedź.
Dziękuję.


Tekst 2-minutowego wystąpienia na sesji w dniu 12 września 2011.