Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 09 - 13 lipca 2012

 
 
09 lipca 2012
 
1. Komisja ENVI

* Wymiana poglądów z udziałem Stavrosa Malasa, cypryjskiego ministra zdrowia

- przedstawienie programu prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej

        

* Projekt sprawozdania Kritona Arsenisa w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Jutty Haug do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2013 - wszystkie sekcje

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Marisy Matias do sprawozdania w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Ekologiczny design

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

 
 
10 lipca 2012
 

1. Posiedzenie Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Rosja

AGENDA:

1. Adoption of the draft agenda (PE 467.663)

2. Chairman's announcements

In the presence of the European External Action Service (EEAS)

3. Exchange of views on the role of the civil society in Russia

4. Preparation of the Working Group on 30-31 August 2012 in St Petersburg

 
2. Komisja ENVI

* Projekt sprawozdania Gilles'a Pargneau w sprawie poważnych transgranicznych przypadków zagrożenia zdrowia

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

        

* Projekt sprawozdania Eiji-Riitty Korhola w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Romany Jordan do sprawozdania Niki Tzavela w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Wymiana poglądów z Sofoclisem Aletrarisem, cypryjskim ministrem rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska naturalnego

- przedstawienie programu prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej

* Projekt opinii Justasa Vincasa Paleckisa do sprawozdania Ivo Beleta w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Cristiana Silviu Buşoi do sprawozdania Teresy Riera Madurell w sprawie ustanowienia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)

- rozpatrzenie poprawek

 

* Projekt opinii Cristiana Silviu Buşoi do sprawozdania Marii Da Graça Carvalho w sprawie programu szczegółowego wdrażającego program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

- rozpatrzenie poprawek

 
 
11 lipca 2012
 
1. Komisja ITRE

* Projekt sprawozdania Béli Kovácsa w sprawie programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych w Unii Europejskiej i zmiany rozporządzenia nr 106/2008/WE

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt sprawozdania Béli Kovácsa w sprawie umowy między USA a Unią Europejską dotyczącej koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt sprawozdania Ivo Beleta w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Wizyta Efthemiosa Flourentzou, cypryjskiego ministra ds. komunikacji i pracy, przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Wizyta Neoklisa Sylikiotisa, cypryjskiego ministra ds. handlu, przemysłu i turystyki, przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Wizyta Lorda Johna Mogga, przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych, i dyrektora Alberta Pototschniga, w celu przedstawienia projektu programu prac ACER na rok 2013

 

* Projekt sprawozdania Holgera Krahmera w sprawie instrumentu na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Rezolucja PE w sprawie organizowanej w Katarze konferencji poświęconej zmianie klimatu (COP 18)

- wymiana poglądów - sprawozdawczyni Marita Ulvskog

 

* Sprawozdanie Claude'a Turmes'a w sprawie wydajności energetycznej, uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

- przedstawienie wyników negocjacji z Radą i Komisją

 

2. Koło Polskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na spotkanie Koła Polskiego, którego gościem będzie Pan Piotr Serafin, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej.

Proponowane tematy spotkania to:

1. Wieloletnie Ramy Finansowe;

2. Bieżąca agenda ekonomiczna UE.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Protasiewicz, Ryszard Legutko, Wojciech Olejniczak

 
 
12 lipca 2012

        

1. Komisja ITRE

* Projekt opinii Judith Merkies do sprawozdania Michèle Rivasi w sprawie ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Wernera Langena do sprawozdania Philippe'a Juvin w sprawie przyznawania umów koncesyjnych

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt sprawozdania Niki Tzavela w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Reinharda Bütikofera do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2013 - wszystkie sekcje

- wymiana poglądów

 

* Wymiana poglądów z udziałem Stavrosa Malasa, cypryjskiego ministra zdrowia (odpowiedzialnego za dziedzinę badań), przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Sprawozdanie z wyjazdu delegacji komisji ITRE do Brazylii

 

* Procedura udzielania licencji na program dotyczący widma radiowego (4G)

- prezentacja Komisji na temat obecnej sytuacji

 

* Światowa Konferencja Komunikacji Międzynarodowej (WCIT-12) w grudniu 2012 r. w kontekście agendy cyfrowej

- prezentacja Komisji na obecnego stanu i przygotowań

 

* Oczekiwany pakiet w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego

- prezentacja Komisji na temat obecnego stanu i przygotowań

 
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...