Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Optymalne wykorzystanie surowców przyspieszy wzrost gospodarczy

Strasburg, 24/05/2012. Unia Europejska musi lepiej wykorzystywać zasoby dla dobra swojego przyszłego wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski w czwartek. Cenne materiały powinny być odzyskiwane, a nie składowane, czy spalane, a system podatkowy powinien karać marnotrawstwo zasobów. Posłowie twierdzą, że zwiększy to europejską konkurencyjność.

 

Składowiska odpadów i spalarnie śmieci

 

Parlament apeluje w rezolucji o stopniowe wycofywanie się ze składowania odpadów i wzywa Komisję do przedstawienia stosownej propozycji legislacyjnej do końca 2014 roku. Komisja powinna również zrewidować cele w zakresie recyklingu na rok 2020, które zostały określone w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, oraz zapewnić, by do końca tej dekady nie dochodziło do spalania takich śmieci, które mogą zostać poddane recyklingowi lub kompostowaniu.

 

Unijny przemysł i konsumenci

 

Deputowani twierdzą, że europejski przemysł i konsumenci korzystają z lepiej zaprojektowanych produktów i wzywają komisję do zaproponowania zaktualizowania dyrektywy w sprawie ekoprojektu o produkty niezwiązane z energią oraz w celu zapewnienia ich lepszej trwałości, przetwarzalności i przydatności do naprawy. Oznakowanie produktów powinno dostarczać konsumentom informacji na temat użytych surowców i ich wpływu na środowisko.

 

Podatki i dotacje

 

Parlament wzywa kraje członkowskie do wprowadzenia podatku środowiskowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu innych, np. podatków obciążających pracę. Zachęty, takie jak redukcja podatku VAT od niektórych surowców wtórnych, może również przyczynić się do korygowania niedociągnięć rynku i wspierania innowacji.

 

Posłowie wezwali również Komisję Europejską i kraje członkowskie do przedstawienia planów zniesienia dotacji, z którymi wiążą się działania szkodliwe dla środowiska, co zostało już poruszone we wcześniejszych rezolucjach Parlamentu. Miałoby to nastąpić do 2020 roku.

 

Sektor publiczny może tutaj również odegrać znaczącą rolę, poprzez wprowadzenie "zielonych zamówień publicznych". Posłowie wezwali Komisję do przyjrzenia się jak wprowadzenie takich przyjaznych dla środowiska warunków kontraktów może być zastosowane do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

 

Plany zwiększenia efektywności wykorzystania surowców

 

W celu ograniczenia zużycia zasobów posłowie wezwali Komisję do utworzenia grup zadaniowych w celu opracowania europejskiego planu działania na rzecz efektywnego korzystania z zasobów w obszarach żywności, gospodarki mieszkaniowej oraz mobilności.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

- Przyjęty tekst będzie dostępny tutaj (wybierz datę 24.05.2012)

- Nagranie wideo z debaty (wybierz datę on 23.05.2012)

 

- Sylwetka sprawozdawcy: Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL)

 

- Obserwator Legislacyjny

 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...