Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Agenda Prac w PE, 27 luty - 02 marzec 2012

27 luty 2012
 
1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE

Spotkanie poświęcone przygotowaniom do głosowania m.in. nad sprawozdaniem Claude'a Turmesa w sprawie efektywności energetycznej oraz nad sprawozdaniem Angeliki Niebler w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, a także nad opinią Profesora w sprawie normalizacji europejskiej.

 
2. Komisja ITRE

* Wspólna debata nad pakietem Horyzont 2020:

1. Sprawozdanie Teresy Riera Madurell w sprawie ustanowienia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)

- rozpatrzenie dokumentu roboczego

2. Sprawozdanie Christiana Ehlera w sprawie zasad udziału w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020) oraz zasad upowszechniania wyników

- wymiana poglądów

3. Sprawozdanie Philippe'a Lambertsa w sprawie zmiany rozporządzenia 294/2008/WE ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

- rozpatrzenie dokumentu roboczego

4. Sprawozdanie Marisy Matias w sprawie strategicznego programu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę

- rozpatrzenie dokumentu roboczego

5. Program szczegółowy wdrażający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)

- wymiana poglądów

6. Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020"

- wymiana poglądów

 
 
28 luty 2012
 
1. Debata przy śniadaniu "Horyzont 2020 & Normalizacja"

Dear Mr. Gierek,

I would like to invite you to a breakfast meeting in the Members Salon, which I am hosting on the 28th February, 8:30 10:00. The meeting will focus on Horizon 2020 and in particular, aiming at establishing a dialogue with the European Standardization Organisations on how standardisation can foster innovation, in order to strengthen the ties between these domains. As you know, Horizon 2020 will become a core instrument of the European Commission to fulfil the ambitious objectives of the Innovation Union and I wish the European Parliament to take the floor in the decision-making process.

During our meeting, you will have a chance to discuss Horizon 2020 challenges with other ITRE Members and representatives from the national and European Standards Organisations, the Danish Presidency, the Joint Research Centre, industry stakeholders and the Director General of CEN-CENELEC.

Best regards,

Christian Ehler

2. Komisja ITRE

* Sprawozdanie Ivailo Kalfina w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej. Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Andrása Gyürka w sprawie 20 głównych problemów obywateli i przedsiębiorstw europejskich w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Amelii Andersdotter do sprawozdania Davida Martina w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

- wymiana poglądów

 

* Projekt opinii Wernera Langena do sprawozdania Görana Färma w sprawie rozporządzenia PE i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenia (WE) nr 680/2007 ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Sprawozdanie Evžena Tošenovskiego w sprawie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylające

decyzję nr 1336/97/WE

- wymiana poglądów

 

* Projekt opinii Marii Badia i Cutchet do sprawozdania Françoise Grossetête w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Marii Badia i Cutchet do sprawozdania Jean-Marie Cavada w sprawie internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych w UE

- rozpatrzenie projektu opinii


3. Debata przy kolacji "Can Europe turn its EED into an engine for growth?"

Dear Madam, Sir,

This high-profile, by invitation only dinner debate is hosted by MEP Alejo Vidal Quadras (EPP, Spain) and will start at 19.00 o’clock (following the ITRE Committee meeting earlier that day) in the Members Salon. A number of senior Commission officials and industry representatives will be invited to attend.

The agenda will include presentations and critiques of the Energy Efficiency Directive (EED) and will focus specifically on the potential for energy efficiency and cogeneration in particular to generate economic activity, create jobs and stimulate innovation. Can Europe turn its strategy for energy efficiency improvement into an engine for growth? Europe has the world’s most intensive CHP economies with a rich manufacturing, academic and skills base. Can Europe use the model of stimulating the home market across the energy efficiency industries to trigger wider economic growth in the next 10 years?

With best regards,

Stefan Craenen, Communication Manager

29 luty 2012
 
1. Komisja ENVI

* Projekt opinii Carla Schlytera do sprawozdania Marka Józefa Gróbarczyka w sprawie wieloletniego planu dotyczącego bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Chrisa Daviesa do sprawozdania Ulrike Rodust w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Joao Ferreiry do sprawozdania Struana Stevensona w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Andrei Zanoni'ego do sprawozdania Marii do Céu Patrao Neves w sprawie zmiany rozporządzenia Rady nr 1185/2003/WE w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Postęp realizacji celów z Kioto

- wystąpienie Komisji

 

* Pytanie ustne 2012/03, które skierował do Komisji Gerben-Jan Gerbrandy, oraz wymiana poglądów z Radą w sprawie obecnego stanu negocjacji i przygotowań do szczytu Rio+20

- wymiana poglądów z Komisją i Radą

 

* Pytanie ustne 2012/04, które skierowała Sandrine Bélier w sprawie skutków umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi dla zrównoważonego rolnictwa i ochrony różnorodności biologicznej

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 

* Projekt sprawozdania Paola Bartolozzi'ego w sprawie oznaczenia geograficznego aromatyzowanych produktów sektorów wina

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

2. Spotkanie z Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Szanowny Panie Profesorze,

Kontaktowałem się telefonicznie w sprawie ewentualnego krótkiego spotkania w sprawie ACTA.

Fundacja, w której pracuję, zajmuje się tematem od bez mała 2 lat, bierze też aktywny udział w debacie publicznej, która odbywa się w Polsce w ostatnich tygodniach. W ciągu tego tygodnia zaplanowane są spotkania komisji INTA oraz ITRE, na których temat ten będzie poruszany. Odbędzie się również planowane

spotkanie warsztatowe dotyczące tego porozumienia. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście zapowiedzianego przez Komisję Europejską skierowania porozumienia do ECJ.

Do końca tygodnia jestem w Brukseli; chętnie służę swoim czasem oraz wiedzą dotyczącą tak samego porozumienia, jak i możliwych dalszych kroków z nim związanych, którą FWiOO dysponuje dzięki uczestniczeniu w szerokiej, międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych zainteresowanych tą tematyką.

Pozostaję z szacunkiem

Michał Andrzej Woźniak

Zastępca Prezesa Zarządu, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

 

3. Spotkanie z ISC Intelligence in Science

Szanowny Panie Pośle,

W imieniu Declana Kirrane, dyrektora generalnego ISC Intelligence in Science w Brukseli, chciałabym uprzejmie poprosić o krótkie spotkanie z Panem. Celem spotkania byłoby omówienie udziału Polski w Ósmym Programie Ramowym.

Z poważaniem,

Karolina Krząstek

Policy Analyst

ISC Intelligence in Science

 
 
01 marca 2012
 
1. Komisja ENVI

* Projekt sprawozdania Gerben-Jana Gerbrandy w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Włączenie lotnictwa do systemu handlu emisjami: obecna sytuacja

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 
 

* Projekt opinii Oreste Rossi'ego w sprawie transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych i uchylenia decyzji nr 1336/97/WE

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Próby kliniczne w krajach o niskich dochodach

- wystąpienie EMA i wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 

* Wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie odpadów

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 

* Wdrażanie prawodawstwa europejskiego w dziedzinie ochrony środowiska

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji

 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...