Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Konkurencyjność dzięki normom- wystąpienie na World Standards Day 2011 Conference
 

Patenty z natury rzeczy utrwalają monopol na rynku, co oczywiście nie sprzyja konkurencyjności, tej konkurencyjności, która kształtowana jest uznaną jakością rozwiązań technicznych; winny natomiast sprzyjać konkurencyjności w obszarze wynalazczości; winny, ale oczywiście nie zawsze się tak dzieje.

Procesy normalizacji mają za zadanie przełamanie monopolu technicznego w przemyśle, a także monopolu w usługach, w tym w obszarze ITC. 

 

Ściśle określone wymagania techniczne dotyczące produktów, usług oraz procesów w technologiach ITC mogą być opracowane w formie norm oraz w postaci specyfikacji technicznych przez uprawnione do tego krajowe, europejskie i międzynarodowe instytucje normalizacyjne.
Ustanowione normy oraz standardy techniczne nie tylko mają służyć ujednolicaniu produktów, a więc służyć efektowi skali na rynkach; mają służyć ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Stanowią one własność intelektualną, tj. copyright instytucji normalizacyjnych. Są one opracowywane w zasadzie w oparciu o najlepsze praktyki oraz ustanawiane demokratycznie na zasadzie konsensusu pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Ponieważ jednak proces ich tworzenia trwa aktualnie zazwyczaj 2-3 lata, to nie zawsze w praktyce nadążają za najnowszymi osiągnięciami techniki.
Postęp techniczny, zwłaszcza w technologiach informacyjno-komunikacyjnych jest niezwykle szybki. Następuje jego akceleracja, która rodzi niekiedy konflikty rynkowe dotyczące interoperatywności.

1. Jak normalizacja może wpływać na konkurencyjność?
Relacja: importer – eksporter /lub producent/ polega na zamawianiu produktów lub usług zgodnych z wymaganiami normatywnymi. Jest to rodzaj języka, którym posługują się kontrahenci na rynku. Każde odstępstwo od tych wymagań wpływa na cenę, a także zmniejsza poziom gwarancji.
Duże znaczenie w UE ma znoszenie pomiędzy 27-ma krajami członkowskimi barier technicznych w obrocie towarowym oraz w świadczeniu usług po to, by uniemożliwić protekcyjne nadużywanie krajowych standardów wewnętrznych w celu tworzenia barier dla swobodnego konkurencyjnego handlu na rynku unijnym. Chodzi o to, by produkty wytwarzane i sprzedawane w jednym z krajów członkowskich, a także usługi tam świadczone, w tym usługi ITC, były dopuszczone na rynek pozostałych krajów. Niezbędne są intensywne prace nad ujednoliceniem norm, nad ich stosowną harmonizacją.
Zachodzi także pytanie: Czy opracowaniu norm i specyfikacji technicznych towarzyszy wymagana bezstronność, konsensus i demokratyczne procedury ze strony wszystkich zainteresowanych?
Istnieje bowiem obawa, że prawdziwy konsensus ze strony wszystkich interesariuszy nie zostanie osiągnięty. Z procesu tego mogą być wyłączone słabsze finansowo małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą one musiały w efekcie ponosić później koszty dostosowania poprzez uzyskanie oceny zgodności swoich produktów i usług z wymaganiami standardów, co niewątpliwie obniży ich konkurencyjność.
Może to zaburzać zwłaszcza konkurencyjność np. w dziedzinie produkcji i stosowania części zapasowych. Niezbędna jest więc harmonizacja norm technicznych na produkty, norm na usługi (normy te dopiero się rodzą) oraz specyfikacji technicznych w oparciu o konsensus pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Normy europejskie oraz znak certyfikacji europejskiej CE świadczący o potwierdzeniu tego, że produkt rynkowy im odpowiada, winny być coraz szerzej stosowane zarówno w handlu na rynku europejskim, jak i w stosunku do produktów importowanych z krajów trzecich. Rynek UE wymaga bowiem uporządkowania i ujednolicenia, co uwolni w większym stopniu jego potencjał produkcyjny, zaś zleceniodawcą nowych norm europejskich, zwłaszcza tych niekiedy prawnie obowiązujących, np. dotyczących zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa w coraz większym stopniu staje się KE.
Tak więc harmonizacja norm krajowych i tworzenie norm europejskich, tych zalecanych ale i niekiedy prawnie obowiązujących, cywilizuje rynek europejski, obniża na nim koszty produkcji i usług, a przez to podnosi jego konkurencyjność na rynku globalnym. Dzięki temu Europa umacnia swoje tradycyjne liderowanie zwłaszcza w przemysłach tradycyjnych – budowy maszyn i urządzeń, chemicznym, leków i żywności, budownictwa i in. W mniejszym zaś stopniu, niestety, w technologiach informatyczno-komunikacyjnych i im pokrewnych. Ciągle trwający proces normalizacji ma aktualnie swój początek w krajach członkowskich, których instytucje normalizacyjne stanowią podstawę istnienia systemu europejskiego. W krajach członkowskich, w których zaczyna się wieloetapowy proces opracowywania i uzgadniania – jak się wydaje – najłatwiej jest tam zorganizować konsultacje decyzyjne wszystkich udziałowców rynku, w tym organizacji reprezentujących małe i średnie zakłady oraz organizacji społecznych i konsumenckich.
Kolejnym etapem jest omówiona wyżej harmonizacja w ramach jednolitego rynku, zaś ostatnim, już w skali globalnej – norm i specyfikacji ISO.
Aby uprzedzić zjawiska na rynku wymagające harmonizacji normatywnej, korzystnym - jak sądzę - byłoby inicjowanie prac z tym związanych centralnie, tj. przez Komisję Europejską.

2. Wnioski i zalecenia
I. Po pierwsze – można wyraźnie stwierdzić, że prawidłowo prowadzony proces normalizacji sprzyja poprzez eliminację monopolu technicznego poprawie konkurencyjności.
II. Po drugie – proces normalizacji sprzyja dzięki wyzwoleniu potencjału rynkowego innowacyjności, która jest ważnym czynnikiem wzrostu konkurencyjności.
III. Po trzecie – ważna jest transparentność procesu ustanawiania norm, a więc zasada demokratycznego podejmowania decyzji oraz ich zatwierdzania.
IV. Po czwarte – proces normalizacji wymaga zdecydowanego przyspieszenia, gdyż obecny nie nadąża za rozwojem.
V. Po piąte - należałoby zalecić podejmowanie prac normalizacyjnych z dużym wyprzedzeniem. Chodzi m.in. o to, by pewne tendencje monopolistyczne na rynku /np. wprowadzanie patentów zaporowych/ wyprzedzająco blokować przy pomocy takich „futurystycznych norm”, bo – przypomnę – będą się one cechowały prawem autorskim.
VI. Po szóste - potrzeby tworzenia norm europejskich dla przemysłu i usług, zwłaszcza zaś usług ITC, winny być inicjowane centralnie, przez KE.
Dziękuję za uwagę.
 

World Standards Day 2011 Conference
„Competiveness through standarisation”
Brussels 14 October 2011
 

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...