Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

W Parlamencie o działalności EBC w 2009 roku

Strasburg, 23/11/2010.  W związku z kryzysem zadłużenia, dotykającym kilka państw strefy euro, w poniedziałek odbyła się debata z udziałem prezesa EBC, Jean-Claude Tricheta, poświęcona działalności banku w 2009 roku oraz ostatnim wydarzeniom na międzynarodowym rynku walutowym. We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucje na temat EBC, istotną szczególnie w kontekście reakcji tej instytucji na kryzys ekonomiczny.

W świetle ciągłego problemu z zadłużeniem, rezolucja ma za zadanie zmobilizować ECB do przejęcia długów rządowych tak, jak miało to miejsce w USA oraz Wielkiej Brytanii. Tekst zwraca tez uwagę na problemy wywołane przez agencje ratingowe oceniające zadłużenie państw członkowskich i wzywa Komisję do przygotowania propozycji bardziej wnikliwie kontrolującej działalność tego typu agencji.

Rezolucja podkreśla również, że silny system zarządzania gospodarką jest niezbędny dla unii gospodarczej i monetarnej, a jak dotąd zbyt silny akcent kładziony był jedynie na kwestie monetarne. Parlament apeluje o trwałe ramy zarządzania kryzysowego, gdyż brak ustalonego mechanizmu zarządzania kryzysem oraz zachowanie niektórych rządów utrudniły szybkie rozwiązanie kryzysu związanego z długiem publicznym w niektórych państwach członkowskich, a w przyszłości osłabi zdolność unii gospodarczo-walutowej do szybkiego reagowania w podobnych sytuacjach.

Zdaniem posłów, wprowadzanie pakietów oszczędnościowych nie powinno prowadzić do przyjmowania środków, które mogą poważnie osłabić ożywienie gospodarcze.

W poniedziałkowej debacie z szefem Europejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude Trichet podkreślił, że w roku 2009 bank dokonał radykalnej redukcji stóp procentowych do poziomu 1% i uruchomił środki zmierzające do poprawy koniunktury na rynku kredytów. EBC interweniował również na rynku papierów dłużnych strefy euro.

Zabierający głos tuż po nim komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe Olli Rehn powiedział, że wsparcie, które UE uruchomi wkrótce dla Irlandii zapewni stabilizację w całej strefie euro. Poinformował, że negocjacje dotyczące mechanizmu wsparcia prowadzone z władzami Irlandii powinny zakończyć się jeszcze w listopadzie.

W dyskusji sprawozdawca z ramienia Parlamentu Burkhard Balz (EPP, DE) wskazywał na konieczność skupienia się na koordynacji polityki gospodarczej między państwami członkowskimi, zamiast koncentrowania się jedynie na elementach polityki walutowej. Jean Paul Gauzes (EPP, FR) zwracał uwagę, że obawy mieszkańców UE nie zostaną rozwiane jedynie dzięki działaniom EBC, lecz wymagają śmiałych decyzji politycznych.

Sylvie Goulard (ALDE, FR) podkreśliła, że dzięki Traktatowi z Lizbony na reformami zarządzania gospodarczego będzie mogła odbyć się publiczna debata. George Sabin Cutas (S&D, RO) wskazywał na potrzebę trwałego mechanizmu chroniącego strefę euro przed atakami spekulacyjnymi. Sugerował powołanie europejskiej agencji ratingowej i wprowadzenie kryterium zatrudnienia przy podejmowaniu decyzji politycznych, aby programy oszczędnościowe nie wpływały niekorzystnie na rozwój gospodarczy.

Kay Swinbourne (ECR, UK) zgodziła się, że międzynarodowa koordynacja jest kluczem do uzgadniania najważniejszych decyzji z największymi graczami na arenie międzynarodowej. Jurgen Klute (GUE, DE) krytykował EBC za to, że nie wyemitował europejskich obligacji na sfinansowanie wsparcia dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem.

Sylwetka sprawozdawcy

 

Treść sprawozdania

 
 
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...