Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Ceny żywności: sprawiedliwe wynagrodzenie dla rolników i przejrzyste mechanizmy kształtowania cen

Strasburg, 7/09/2010.  Należy zrównoważyć pozycję konkurencyjną dostawców i innych uczestników rynku oraz zagwarantować pełną konkurencję na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Posłowie przyjęli rezolucję, w której domagają się przepisów gwarantujących sprawiedliwe wynagrodzenia dla rolników i przejrzyste mechanizmy kształtowania cen.

 

Wśród praktyk, które zakłócają konkurencję posłowie wymieniają nadużywanie przez nabywców pozycji dominującej, nieuczciwe praktyki w zakresie zawierania umów, takie jak opóźnianie płatności, jednostronne zmiany w umowach, wymaganie zaliczek za dostęp do negocjacji, ograniczenia w dostępie do rynku, brak informacji na temat kształtowania się cen oraz rozkład marż zysku.

 

Przepisy zapewniające uczciwą konkurencję

 

Posłowie nawołują do opracowania kodeksów praktyk handlowych obejmujących mechanizmy składania skarg i kar w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk. Parlament wzywa Komisję do przedstawienia propozycji ogólnounijnego mechanizmu monitorowania relacji między detalistami zajmującymi dominującą pozycję na rynku a ich dostawcami.

 

Działania podejmowane w pierwszym rzędzie powinny wyjaśniać czy i w jakim stopniu nieprawidłowe wykorzystanie marek własnych (produktów oznaczonych własną marką) prowadzi do nieuczciwej konkurencji. ,PE wzywa Komisję do szybkiego przeprowadzenia projektu pilotażowego w zakresie utworzenia europejskiego systemu monitorowania cen i marż produktów rolnych.

 

Komisja powinna zapewnić stosowanie zasad konkurencji w łańcuchu dostaw żywności, aby skutecznie ograniczyć możliwość zdobycia pozycji dominującej na rynku. Parlament chce, aby publikowane były nazwy przedsiębiorstw naruszających prawo.

 

Czołowi europejscy handlowcy, przetwórcy, hurtownicy i detaliści powinni mieć obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących ich udziału w rynku kluczowych produktów spożywczych, tak by umożliwić wszystkim partnerom na rynku ocenę tendencji w zakresie popytu, podaży i rozwoju cen. Parlament apeluje o szczególne obserwowanie branży przetwórstwa, która w pewnych krajach ma najwyższe marże w łańcuchu żywnościowym, a także do przedstawienia Parlamentowi do końca 2010 r. sprawozdania zawierającego dane nt. nadużywania pozycji nabywców w UE.

 

Uczciwe warunki umów, terminowe regulowanie należności

 

Zdaniem posłów standardowe umowy byłyby użytecznym narzędziem, a ich stosowanie mogłoby być w niektórych sektorach obowiązkowe. Komisja powinna przyjrzeć się zwłaszcza przypadkom kontraktacji narzuconej przez kupujących, integracji pionowej i kontraktom terminowym, które mogą osłabić konkurencję i pozycję przetargową rolników. W celu skuteczniejszego zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych Parlament domaga się skrócenia do maksymalnie 30 dni terminów płatności w łańcuchu dostaw żywności.

 

Jednym głosem odrzucono poprawkę domagająca się preferencyjnego traktowania organizacji producentów, spółdzielni rolniczych oraz MŚP przy udzielaniu zamówień publicznych w łańcuchu dostaw żywności.

 

Na koniec posłowie wezwali Komisję do podjęcia działań zmierzających do ograniczania marnotrawienia żywności, które w większości państw członkowskich obejmuje do 30% produkowanej żywności, a także do zorganizowania kampanii uświadamiającej jej ogromne znaczenie.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...