Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
"Utwory osierocone" udostępnione publicznie

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, lecz ich właścicieli nie można odnaleźć, zostaną wkrótce udostępnione szerszej publiczności. Zgodnie z projektem udostępniania kulturalnego dziedzictwa Europy w sieci, dyrektywa przyjęta w czwartek przez Parlament Europejski pozwoli wszystkim korzystać z tzw. "utworów osieroconych".

Nowe przepisy uzgodnione z państwami członkowskimi mają na celu ułatwienie instytucjom użytku publicznego, takim jak muzea lub biblioteki, dostępu i korzystania z "utworów osieroconych". W Parlamencie Europejskim pracami nad dyrektywą kierowała posłanka Lidia Geringer de Oedenberg (S&D, PL).

Obecnie, digitalizacja "utworu osieroconego" może być trudna lub niemożliwa, ponieważ brak znanego właściciela uniemożliwia wystosowanie prośby o pozwolenie na wykorzystanie dzieła. Dzięki nowej dyrektywie instytucje wykorzystujące utwory osierocone uzyskają ochronę przed możliwymi zarzutami dotyczącymi łamania praw autorskich, które mogłyby pojawić się w przyszłości.

Staranne poszukiwania w obronie praw autorskich

Zgodnie z nowymi zasadami, przed uznaniem danego utworu za osierocony, należy podjąć staranne poszukiwania właściciela praw do utworu. Prawo określa teraz dokładne kryteria dla takich poszukiwań.

Dzieła, które zyskają status osieroconych będą mogły być opublikowane, zgodnie z zasadą non-profit i jedynie w sieci poprzez ich digitalizację. Jeśli utwór uznany zostanie za "sierotę" w jednym tylko z krajów UE, będzie tak samo traktowany we wszystkich innych krajach Unii. Zasada ta dotyczyć będzie wszystkich materiałów drukowanych lub audiowizualnych, również ilustracji i fotografii znajdujących się w książkach.

Rekompensaty dla odnalezionych właścicieli

Posłowie zgodzili się również, że odnaleziony właściciel utworu może w każdej chwili zmienić jego status oraz domagać się rekompensaty za jego używanie.

Deputowani zadbali jednak o klauzulę chroniącą instytucje publiczne przed ryzykiem spłaty dużych kwot odnalezionym właścicielom. Rekompensata będzie ustalana w zależności od konkretnego przypadku, a pod uwagę brana będzie faktyczna szkoda dla interesów właściciela dzieła oraz to, że było ono używane w celach niekomercyjnych, co powinno sprawić, że rekompensaty będą niewielkie.

Zgodnie z życzeniami posłów, w tekście pojawił się paragraf mówiący o przychodach, jakie instytucje publiczne będą mogły czerpać z używania utworów osieroconych (np.: sprzedając ich reprodukcje w muzealnym sklepie). Jednak wszystkie przychody uzyskane w ten sposób przeznaczone będą na dalsze poszukiwania właścicieli praw autorskich oraz na proces digitalizacji.

Procedura: współdecydowanie (porozumienie w pierwszym czytaniu)

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj ( kliknij 13.09.2012)

Nagranie video z debaty (13.09.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, PL)

Obserwatorium legislacyjne

 

 

 
Jaka unia bankowa?

Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowiedzialność wobec podejmowanych działań. Niemniej, obecne propozycje państw członkowskich, które pozbawiają Parlament Europejski uprawnień ustawodawczych w tym obszarze, nie uczynią tego procesu ani szybszym ani bardziej skutecznym. Ponadto, stanowiłyby negatywny sygnał wysłany opinii publicznej, ostrzegł Parlament w przyjętej w czwartek rezolucji.

Rezolucja przyjęta został dzień po zgłoszeniu przez Komisję Europejską dwóch wniosków ustawodawczych, dotyczących wzmocnienia nadzoru nad bankami.

Nareszcie! Choć widać już możliwe problemy

W rezolucji wyrażono zadowolenie, że kraje członkowskie dwa lata po propozycji Parlamentu, doszły do tych samych wniosków na temat potrzeby bardziej zintegrowanego systemu nadzoru bankowego. Alarmujące są jednak dążenia rządów, do zaprojektowania systemu, który nie będzie przejrzysty, ani nie uzyska demokratycznego wsparcia.

Kraje członkowskie, co jest sprzeczne z zasadami, same zwróciły się do Komisji o przygotowanie wniosku dotyczącego jednolitego mechanizmu nadzoru, wykluczając Parlament ze współdecydowania. Parlament zapowiada gotowość przeciwdziała tej strategii państw członkowskich, poprzez możliwość rozpatrywania wniosków dotyczących unii bankowej łącznie ze zmienianymi przez nie aktami prawnymi, wobec których zastosowanie znajduje procedura współdecyzji.

W rezolucji podkreślono także sprawy wymagające szczególnej uwagi, które powinny być rozważone podczas debaty o sposobie wprowadzania nadzoru bankowego. Bardzo istotne jest dokapitalizowanie banków, które mogłoby być przeprowadzane przez Europejski Mechanizm Stabilności. Kolejna kwestia, to konieczność zaprojektowania systemu, uwzględniającego finansowe skutki uboczne wynikające ze stworzenia unii bankowej dla strefy euro, które mogą być odczuwane przez państwa UE spoza tej strefy.

W zeszła środę, posłowie poruszyli powyższe i inne tematy podczas debaty z komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny, Michelem Barnier. Deputowani podkreślali potrzebę wprowadzenia odpowiednich zasad dotyczących odpowiedzialności instytucji nadzorującej oraz jasnych zasad radzenia sobie z upadającymi bankami. Posłowie chcą mieć także pewność, że dodatkowy nadzór nad bankami strefy euro nie utrudni działania jednolitego rynku.

Kolejne kroki

Dwa wnioski legislacyjne Komisji Europejskiej będą, podczas kolejnych miesięcy, oceniane przez Parlament i państwa członkowskie. Parlament Europejski jest konsultowany w sprawie tekstów o powierzeniu nadzoru nad bankami strefy euro Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Rada musi zatem czekać na opinię PE zanim przyjmie projekty ustawodawcze. Natomiast, w przypadku ustawodawstwa dotyczącego zmian w organizacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Parlament dzieli władzę ustawodawczą z Radą.

Procedura: Rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (kliknij 13.09.2012)

Nagranie video debaty (kliknij 12.09.2012)

 

 
PE: Rosja wykorzystuje wymiar sprawiedliwości do celów politycznych

Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się pogorszyła, a rosyjskie władze przyjęły przepisy, które mogą być wykorzystywane do dalszego ograniczania działań opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w czwartek w Strasburgu. Przyjęcie dokumentu zbiegło się z ogłoszeniem listy kandydatur do tegorocznej Nagrody Sacharowa, na której znalazły się Pussy Riot.

Parlament wyraża zaniepokojenie pogarszającym się klimatem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Dotyczy to zwłaszcza przepisów wprowadzonych niedawno dotyczących demonstracji, organizacji pozarządowych, zniesławienia i internetu, a zawierających niejednoznaczne przepisy mogące prowadzić do ich arbitralnego egzekwowania. Posłowie przypominają rosyjskim władzom, że "nowoczesne i dobrze prosperujące społeczeństwo musi uznawać i chronić prawa jednostki i prawa zbiorowe przynależne wszystkim obywatelom".

Niewspółmierny wyrok na Pussy Riot

W rezolucji wyrażono "głębokie rozczarowanie niewspółmiernym wyrokiem skazującym w sprawie Nadieżdy Tołokonnikowej, Mariji Alochiny i Jekatieriny Samucewicz, członkiń zespołu punkowego „Pussy Riot”. Parlament uważa, że sprawa ta to "element niedawnej fali politycznie motywowanego zastraszania i prześladowania działaczy opozycji w Federacji Rosyjskiej". Posłowie apelują o rewizję wyroku i jego uchylenie zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji.

Przyjęcie rezolucji w sprawie Rosji zbiegło się z ogłoszeniem listy kandydatur do tegorocznej Nagrody Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa, na której znalazły się między innymi Pussy Riot. Nagroda Sacharowa przyznawana jest osobom walczącym o prawa człowieka i swobodę wypowiedzi.

W rezolucji przywołano sprawę Siergieja Magnickiego jako jeden z przykładów nadużywania władzy przez rosyjskie organy ścigania. Posłowie uważają, że w sprawie tej doszło do pogwałcenia zasad praworządności i że nie ukarano winnych spowodowania jego śmierci.

Odnotowano także wniosek prokuratora generalnego o głosowanie nad wcześniejszym pozbawieniem Giennadija Gudkowa statusu deputowanego do Dumy. Zdaniem posłów wszczęcie politycznej procedury parlamentarnej w celu pozbawienia go mandatu jest powszechnie postrzegane jako zastraszanie. Parlament wzywa Rosję, by powstrzymała się od arbitralnego wykorzystywania przepisów do ograniczania działalności opozycji.

Zaostrzenie przepisów regulujących działalność organizacji pozarządowych

Rezolucja podkreśla, że "rośnie presja na swobody polityczne przynależne obywatelom Rosji", a nowe przepisy dotyczące organizacji pozarządowych i przepisy dotyczące wolności zgromadzeń "mogą być wykorzystywane do tłumienia działalności społeczeństwa obywatelskiego, dławienia opozycyjnych opinii politycznych oraz nękania organizacji pozarządowych, demokratycznej opozycji i mediów".

Parlament wyraża zaniepokojenie z powodu przepisów o ekstremizmie, umożliwiających bardzo swobodne interpretowanie podstawowych pojęć, jakimi są „działania ekstremistyczne” i „organizacje ekstremistyczne”, co może prowadzić do arbitralności oraz ograniczania wolności zrzeszania się, słowa i przekonań

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (13.09.2012)

Nagranie wideo debaty (11.09.2012)

Wspólny projekt rezolucji

 

 

 
Kwestie kryzysu gospodarczego i demokracji w Unii Europejskiej zdominowały debatę

Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu Europejskiego na ogół wspierali wezwanie przewodniczącego Komisji do budowania mocniejszej Unii, ale podkreślali także konieczność skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych. Wielu zwracało uwagę, że propozycje tworzenia europejskiej federacji powinny być ambitniejsze. Największe grupy polityczne opowiedziały się za silnym budżetem UE, który pozwoli na finansowanie inwestycji i stymulowanie wzrostu. Grupy z prawej strony sali opowiadały się za ograniczeniem kompetencji Unii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej skoncentrował się w swoim wystąpieniu na konsekwencjach kryzysu gospodarczego i kwestiach demokracji w Unii. Podkreślił, że jest już najwyższy czas, by kraje członkowskie UE zdały sobie sprawę, że nie są w stanie samotnie sprostać obecnym wyzwaniom. Zarysował też wizję pogłębienia unii gospodarczej i oparcia jej na wspólnocie politycznej w formie federacji państw narodowych.

Na drodze do nowej Unii

W czasie debaty posłowie do PE zwracali uwagę na konsekwencje kryzysu dla Unii Europejskiej i dla jej obywateli.

Koncepcja "federacji państw narodowych" została skrytykowana zarówno przez lidera grupy liberałów (ALDE) Guy Verhofstadta, jak i przez szefa grupy Zielonych Daniela Cohn-Bendita. "Taka federacja już istnieje. To jest Rada Europejska. Potrzebujemy Unii opartej na obywatelach" - przekonywał Guy Verhofstadt. "Naszym celem powinna być europejska przestrzeń publiczna" - wtórował mu Daniel Cohn-Bendit.

Przewodniczący chrześcijańskich demokratów (EPL) Joseph Daul podkreślał, że Unia musi być zrozumiała dla Europejczyków: "Nasz główny cel to wyjść do ludzi, wyjaśnić i przekonać ich. Nawet, jeśli nie będzie to łatwe zadanie".

Odpowiadając na argumenty posłów, szef KE powiedział, że Komisja proponuje przyjęcie praw określających funkcjonowanie europejskich partii politycznych, by wzmocnić "demokrację na szczeblu europejskim, jako uzupełnienie demokracji na poziomie narodowym." Jose Manuel Barroso dodał, że należy stworzyć ponadnarodowe partie polityczne, które wysuwałyby swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Gwarancje dla wzrostu i praw socjalnych

Posłowie wzywali także przewodniczącego Komisji Europejskiej do obrony socjalnego modelu UE.

"Alternatywa do cięć [budżetowych] powinna opierać się na inwestycjach" - przekonywał lider socjalistów Hannes Swoboda. Poseł podkreślił potrzebę zawarcia paktu socjalnego i zapowiedział, że grupa Socjalistów i Demokratów nie poprze Komisji, która nie zagwarantuje społecznego wymiaru Europy.

"To, czego chcą dzisiaj ludzie, to solidarność. Powinniśmy im to zapewnić zanim zaczniemy planować przyszłość. Kultura kary, jest nie do zaakceptowania" - powiedziała przewodnicząca Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Gabriele Zimmer.

Przewodniczący Barroso podkreślił, że reformy, choć trudne, były jednak konieczne. Przyznał jednocześnie, że niezbędne jest rozwijanie "europejskiego wymiaru społecznego".

Mniej to więcej

Grupy polityczne Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Europy Wolności i Demokracji krytycznie oceniły wystąpienie Barroso. "Ciągle widzimy to samo podejście - więcej Europy zamiast lepszej Europy" - mówił lider grupy EKR Martin Callanan. Przewodniczący EWD Nigel Farage uznał propozycje przewodniczącego Komisji Europejskiej za "postępującą euro-dyktaturę".

Nagranie video debaty:

 

 
Krótszy czas rejestracji zastrzeżonych produktów spożywczych

Strasburg, 13/09/2012. Parlament przyjął rozporządzenie w sprawie systemów jakości produktów rolnych, dzięki któremu o połowę skróci się czas oczekiwania na uzyskanie certyfikatu jakości dla produktów rolnych pochodzących z określonych obszarów geograficznych lub wyprodukowanych według tradycyjnych receptur. Uzgodniony z państwami członkowskimi dokument wprowadza również oznakowanie produktów z obszarów górskich.

Nowe przepisy skrócą czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o rejestrację do sześciu miesięcy. Skrócony zostanie także czas na złożenie zawiadomienia o sprzeciwie przez organ państwa lub osobę fizyczną lub prawną mającą uzasadniony interes oraz mającą siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

Rozporządzenie zawiera zapisy umożliwiające grupom producenckim skuteczną ochronę nazw zastrzeżonych i promocję autentyczności i dobrej reputacji swoich produktów.

Producenci ubiegający się o certyfikat „gwarantowanej tradycyjnej specjalności”, będą musieli udokumentować, że produkt jest w użyciu na rynku krajowym przez okres umożliwiający przekaz z pokolenia na pokolenie, nie krótszy niż 30 lat;

Rozporządzenie ustanawia dodatkową definicję jakościową stosowaną do opisu produktów pochodzących z obszarów górskich. Po roku od wejścia w życie rozporządzenia Komisja może zaproponować wprowadzenie kolejnej, nowej definicji „produktu rolnictwa wyspiarskiego”.

Definicje

"Nazwa pochodzenia” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu i którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym. Z polskich produktów w tej kategorii zarejestrowane zostały już np. podkarpacki miód spadziowy, oscypek, bryndza podhalańska, karp zatorski, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca.

"Oznaczenie geograficzne” to nazwa, którą określa się produkt pochodzący z określonego regionu, którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym (np. jabłka łąckie, śliwka szydłowska, obwarzanek krakowski, rogal świetomarciński).

„Gwarantowana tradycyjna specjalność”, to oznaczenie przyznawane produktom wytwarzanym według tradycyjnej receptury (np. kabanosy, kiełbasa jałowcowa, olej rydzowy).

 

 

Procedura: Współdecydowanie, porozumienie w pierwszym czytaniu

Przyjęty tekst (13.09.2012)

Nagranie wideo debaty (12.09.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Lista zarejestrowanych produktów rolnych (DOOR)

Obserwator legislacyjny

 

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 6 - 10 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...