Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Biuletyn, sesja plenarna, 2 - 5 lipca 2012 (Strasburg)

Wyniki unijnego szczytu pod lupą

Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miejscu listy spraw do przedyskutowania podczas szczytu przywódców UE 28 i 29 czerwca.
Cypr przejmuje od Danii prezydencję w Unii Europejskiej

Prezydent Cypru Demetris Christofias zaprezentuje w środę o 9: 00 program i priorytety zbliżającej się prezydencji w przemówieniu: "W kierunku lepszej Europy", następnie odbędzie się debata z udziałem członków Parlamentu Europejskiego. Premier Helle Thorning - Schmidt podsumuje dokonania duńskiej prezydencji we wtorek rano.

ACTA tuż przed ostatecznym rozstrzygnięciem

Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) już środę doczeka się ostatecznego rozwiązania podczas głosowania. Jeśli Parlament Europejski zagłosuje przeciw, wówczas będzie to oznaczało koniec procesu legislacyjnego i zamknięcie tego tematu.
Jednolity system patentowy: akt końcowy

Po 30 latach prób, Unia Europejska będzie mogła wprowadzić w końcu jednolity system patentowy, jeśli tylko w środowym glosowaniu Parlament poprze umowę z Radą, wypracowaną przez posłów, w grudniu 2011 roku. Nowy jednolity patent europejski byłyby dużo tańszy i łatwiejszy w użyciu niż różnorodne rozwiązania krajowe i dzięki temu bardziej konkurencyjny. Parlament Europejski pomógł dostosować proponowane wcześniej zasady działania do potrzeb małych przedsiębiorstw.

Obowiązkowa instalacja ratującego życie systemu eCall

Od 2015 roku wszystkie nowe samochody będą musiały być wyposażone w system eCall, automatycznie powiadamiający służby ratunkowe w razie poważnego wypadku drogowego, zgodnie z projektem głosowanej we wtorek rezolucji. System ten, oparty na numerze alarmowym 112, ma przyspieszyć przyjazd służb ratunkowych, ratując życie i ograniczając stopień obrażeń odnoszonych w wypadkach samochodowych.

Nielegalne kontrole graniczne w strefie Schengen: debata z Komisją i Radą

Skargi na kontrole graniczne pomiędzy państwami strefy Schengen będą przedmiotem środowej dyskusji, w której udział wezmą Parlament, Komisja i Rada.

Nowe tachografy dla ciężarówek

Przepisy dotyczące czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek powinny być bardziej rygorystyczne i takie same we wszystkich krajach Unii, wzywa parlamentarna komisja ds. transportu.
Parlament przygotowuje się do otwarcia konkurencji na kolei

Pomimo stopniowego rozwoju konkurencji od 2001 roku, narodowi operatorzy kolejowi utrzymali kontrolę nad własnymi sieciami kolejowymi, tłumiąc współzawodnictwo oraz uniemożliwiając utworzenie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Parlament przygotowuje się do głosowania nad zacieśnieniem reguł, co zagwarantowałoby zdrową konkurencję.

Sytuacja Andrzeja Poczobuta przedmiotem debaty w PE

Parlament przedyskutuje istotne kwestie związane z prawami człowieka i demokracją. Początek debaty w czwartek, 5 lipca o 15.00. Głosowanie odbędzie się tego samego dnia około godziny 16.

 
Dwupak gospodarczy, czyli długofalowa wizja zapewnienia stabilności strefie euro

Strasburg, 13/06/2012. Nowe propozycje prawne dotyczące zarządzania gospodarczego powinny sprzyjać pobudzaniu wzrostu gospodarczego, a wzmocnione uprawnienia Komisji wobec polityki budżetowej państw członkowskich muszą być poddane demokratycznej kontroli, to wnioski z głosowania, w którym Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko wobec propozycji tak zwanego dwupaku gospodarczego.

 

Głosowanie plenarne wzmocniło mandat negocjacyjny przedstawicieli Parlamentu Europejskiego na rozmowy z państwami członkowskimi, które powinny doprowadzić do porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu dwóch przedstawionych propozycji legislacyjnych.

 

Fundusz amortyzacji zadłużenia, euroobligacje, inwestycje infrastrukturalne

 

W stanowisku Parlamentu można znaleźć propozycję ustanowienia Europejskiego Funduszu Amortyzacji Zadłużenia, który grupowałby zadłużenie wszystkich członków strefy euro przekraczające 60% ich PKB. Zadłużenie to, które obecnie szacuje się na 2,3 bilionów euro, byłoby następnie spłacane przez 25 lat po niższej przeciętnej stopie procentowej. Rozwiązanie to pozwoli zadłużonym krajom 'złapać oddech' i przeprowadzić niezbędne reformy strukturalne.

 

W ramach propozycji długofalowego rozwiązania problemu zadłużenia, po miesiącu od wejścia w życie rozporządzenia, Komisja Europejska przedstawi plan działania w zakresie obligacji stabilnościowych strefy euro oraz wniosek dotyczący instrumentu na rzecz trwałego wzrostu strefy euro, który ma na celu uruchomienie około 1% PKB rocznie przez okres dziesięciu lat, na rzecz projektów infrastrukturalnych.

 

Nadzór nad zwiększonymi uprawnieniami Komisji Europejskiej

 

Nadzór nad wykorzystywaniem wzmocnionych uprawnień przez Komisję Europejską będzie sprawował Parlament Europejski wraz z państwami członkowskimi. Dodatkowe uprawnienia, które uzyska Komisja Europejska będą odnawiane co trzy lata, a Parlament lub Rada będą mogły w każdej chwili je cofnąć.

 

Jednak zapisy dotyczące wyjątkowych kompetencji Komisji Europejskiej wobec państw zagrożonych niewypłacalnością idą dalej niż pierwotna propozycja samej Komisji. Wprowadzono zasadę głosowania przez Radę odwróconą większością kwalifikowaną nad decyzjami podejmowanymi przez Komisję. Oznacza to, że decyzje Komisji uznawane będą za przyjęte, jeśli państwa członkowskie nie uchylą ich w ciągu 10 dni kwalifikowaną większością głosów.

 

Wzrost gospodarczy pozostaje głównym celem

 

Parlament zdaje sobie sprawę, że wzmocniony nadzór nad polityką fiskalną nie powinien tłumić wzrostu gospodarczego, a cięcia budżetowe nie powinny zagrażać inwestycjom, które mogą pobudzać ożywienie gospodarcze. Szczególnie ważne będzie unikanie cięć zagrażających wydatkom na szkolnictwo i opiekę zdrowotną. Komisja będzie także przyglądać się możliwym skutkom ubocznym tych działań i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu na innych członków eurostrefy.

 

Propozycja przewiduje zwiększenie zaangażowania partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, których organizacje będą udzielać opinii w sprawie podanych do wiadomości publicznej zaleceń Komisji.

 

Procedura: współdecydowanie, pierwsze czytanie

 

Przyjęty tekst (13.06.2012)

 

Zapis wideo z debaty (12.06.2012)

 

Dwupak: pytania i odpowiedzi

 

Komunikat prasowy z glosowania w komisji (15.05.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Jean-Paul Gauzès (EPP, FR)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Elisa Ferreira (S&D, PT)

 

Materiał audiowizualny

 

Obserwator Legislacyjny - raport Gauzèsa

 

Obserwator Legislacyjny - raport Ferreiry

 

 
Budżet 2014-2020: Posłowie domagają się silnego i elastycznego budżetu oraz reformy systemu środków

Strasburg, 13/06/2012. Bez odpowiedniego finansowania z silnego budżetu europejskiego nie uda się osiągnąć celów politycznych Unii Europejskiej, takie przesłanie skierowali posłowie do unijnych przywódców, którzy spotkają się na szczycie szefów państw i rządów 28 i 29 czerwca, aby omówić propozycje wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Zdaniem posłów wieloletni budżet powinien zapewnić możliwość elastycznego reagowania na nowe wyzwania, a składki z budżetów państw członkowskich należy zastąpić innymi źródłami finansowania.

 

W rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w środę, posłowie podkreślili, że wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020 powinny zapewnić większą elastyczność budżetu zarówno w ramach poszczególnych pozycji, jak i między nimi oraz między poszczególnymi latami budżetu, w celu umożliwienia odpowiedniego dostosowania zasobów do zmieniających się warunków i priorytetów.

 

Posłowie uważają, że to właśnie brak elastyczności w obecnym budżecie utrudnia odpowiednie, natychmiastowe reagowanie na nieoczekiwane problemy i wyzwania. Im mniejszy jest budżet tym ważniejsza staje się możliwość szybkiego przenoszenia środków finansowych, aby móc sfinansować trudne do przewidzenia wydatki.

 

Zgoda Parlamentu Europejskiego jest niezbędna do przyjęcia wieloletniego budżetu UE. Posłowie podkreślają, że należy uzgodnić cele i strategie polityczne WRF przed określeniem poziomu przeznaczonych na nie środków. Parlament i Rada powinny przeprowadzić szczegółowe negocjacje przed ustaleniem kwot i dokonaniem ostatecznych korekt całego pakietu.

 

Zgodnie z Traktatem Unia Europejska musi pozyskiwać środki niezbędne do osiągnięcia swoich celów i prowadzenia swoich polityk, a jej budżet ma być finansowany w całości z zasobów własnych. Parlament uważa, że wprowadzenie nowych źródeł finansowania z rzeczywistych zasobów własnych, takich jak podatek od transakcji finansowych i nowy unijny podatek VAT pozwoli obniżyć do 2020 roku składki państw członkowskich do budżetu UE z 75% do 40%. Parlament informuje, że nie udzieli zgody na przyjęcie nowych ram finansowych, jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie polityczne w kwestii systemu zasobów własnych, które położy kres obecnym rabatom i innym mechanizmom korekcyjnym oraz doprowadzi do większej przejrzystości i uczciwości.

 

Parlament był pierwszą z instytucji UE, która już 8 czerwca ubiegłego roku określiła swoje stanowisko w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Komisja Europejska złożyła swoje propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych 29 czerwca 2011 roku. Duńska prezydencja przedstawi schematy negocjacyjne dla nowego budżetu na najbliższym szczycie UE w Brukseli.

 

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst (13.06.2012)

 

Nagranie wideo z debaty (13.06.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Ivailo Kalfin (S&D, BG), współsprawozdawca - WRF

 

Sylwetka sprawozdawcy: Reimer Böge (EPP, DE), współsprawozdawca - WRF

 

Sylwetka sprawozdawcy: Jean-Luc DEHAENE (EPP, BE), współsprawozdawca - środki własne

 

Sylwetka sprawozdawcy: Anne E JENSEN (ALDE, DK), współsprawozdawca - środki własne

 

Obserwator Legislacyjny

 

Projekt rezolucji

 

Budżet UE z bliska

 

Nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) (08.06.2011)

 

 

 
PE precyzuje zasady informowania o składzie mleka dla niemowląt i produktów bezglutenowych

Strasburg, 14/06/2012. Doprecyzowane zostaną zasady dotyczące informacji zawartych na opakowaniach i składu mleka dla niemowląt oraz produktów dla osób ze specjalnymi zaleceniami medycznymi. Zwiększy się ochrona konsumentów, a branża uzyska pewność tego, jakie informacje producenci muszą umieszczać na swoich produktach.

 

Nowe przepisy uchwalone przez Parlament Europejski zastąpią kilka istniejących już aktów prawnych, aby w ten sposób ujednolicić zasady dotyczące produktów stanowiących 1-2% całego rynku spożywczego. Zmiany zostały zaproponowane, ponieważ zarówno władze jak i konsumenci napotykali problemy z własciwym identyfikowaniem produktów żywnościowych przeznaczonych dla specyficznej grupy odbiorców.

 

Mleko dla niemowląt

 

W przyszłości opakowania preparatów do początkowego żywienia dzieci do 12 miesiąca życia nie będą mogły zawierać obrazów i zdjęć, które w wyraźny sposób "idealizują" użycie tego produktu.

 

Komisja Europejska powinna dokonać kompleksowego przeglądu obecnej sytuacji prawnej dotyczącej produktów mlecznych dla dzieci między 12 a 36 miesiącem życia i zaproponować nowe zasady, jeśli zajdzie taka konieczność.

 

Nietolerancja glutenu

 

Propozycja wprowadza także zmienione zasady dotyczące etykiet produktów zawierających gluten. Artykuły spożywcze przeznaczone dla osób z nietolerancją glutenu powinny zawierać mniej niż 100 mg glutenu na kilogram i powinny posiadać informację na opakowaniu o "niskiej zawartości glutenu". Produkty zawierające mniej niż 20 mg glutenu na kilogram mają być opisane jako "produkt bezglutenowy".

 

Posłowie uważają, że Komisja Europejska powinna przygotować analizę przepisów dotyczących produktów dla osób z nietolerancją laktozy.

 

Diety i produkty niskokaloryczne

 

Posłowie są zaniepokojeni rosnącą ilością produktów reklamowanych jako sprzyjających utracie wagi. Dlatego nowymi zasadami powinny zostać objęte także produkty dietetyczne o niskiej wartości energetycznej i ścisłe diety dla osób otyłych. Za takie uważa się diety niskokaloryczne o zawartości 800-1200 kcal dziennie lub diety "bardzo niskokaloryczne" o zawartości 400-800 kcal dziennie.

 

Procedura: współdecydowanie, pierwsze czytanie

 

Przyjęty tekst (14.06.2012)

 

Nagranie w ideo z debaty

 

Sylwetka sprawozdawcy: Frédérique Ries (ALDE, BE)

 

Obserwator Legislacyjny

 

Projekt sprawozdania

 
Jutro! Debata o wieloletnim budżecie EU (2014-2020)

Strasburg, 12/06/2012. W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata poświęcona nowej wieloletniej perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Wraz z posłami dyskutować będą duński minister ds. europejskich Nicolai Wammen, przewodniczący Komisji Jose Barroso oraz komisarz odpowiedzialny za budżet Janusz Lewandowski. Po debacie, która rozpocznie się o godzinie 9.00, Parlament przyjmie rezolucję w sprawie wieloletniej perspektywy finansowej i środków własnych.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 36 - 40 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...