Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Agenda Prac w PE, 09 - 13 lipca 2012

 
 
09 lipca 2012
 
1. Komisja ENVI

* Wymiana poglądów z udziałem Stavrosa Malasa, cypryjskiego ministra zdrowia

- przedstawienie programu prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej

        

* Projekt sprawozdania Kritona Arsenisa w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Jutty Haug do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2013 - wszystkie sekcje

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Marisy Matias do sprawozdania w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Ekologiczny design

- wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej

 
 
10 lipca 2012
 

1. Posiedzenie Delegacji do Parlamentarnej Komisji Współpracy UE-Rosja

AGENDA:

1. Adoption of the draft agenda (PE 467.663)

2. Chairman's announcements

In the presence of the European External Action Service (EEAS)

3. Exchange of views on the role of the civil society in Russia

4. Preparation of the Working Group on 30-31 August 2012 in St Petersburg

 
2. Komisja ENVI

* Projekt sprawozdania Gilles'a Pargneau w sprawie poważnych transgranicznych przypadków zagrożenia zdrowia

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

        

* Projekt sprawozdania Eiji-Riitty Korhola w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Romany Jordan do sprawozdania Niki Tzavela w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Wymiana poglądów z Sofoclisem Aletrarisem, cypryjskim ministrem rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiska naturalnego

- przedstawienie programu prezydencji cypryjskiej w Radzie Unii Europejskiej

* Projekt opinii Justasa Vincasa Paleckisa do sprawozdania Ivo Beleta w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Cristiana Silviu Buşoi do sprawozdania Teresy Riera Madurell w sprawie ustanowienia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)

- rozpatrzenie poprawek

 

* Projekt opinii Cristiana Silviu Buşoi do sprawozdania Marii Da Graça Carvalho w sprawie programu szczegółowego wdrażającego program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

- rozpatrzenie poprawek

 
 
11 lipca 2012
 
1. Komisja ITRE

* Projekt sprawozdania Béli Kovácsa w sprawie programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych w Unii Europejskiej i zmiany rozporządzenia nr 106/2008/WE

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt sprawozdania Béli Kovácsa w sprawie umowy między USA a Unią Europejską dotyczącej koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt sprawozdania Ivo Beleta w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Wizyta Efthemiosa Flourentzou, cypryjskiego ministra ds. komunikacji i pracy, przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Wizyta Neoklisa Sylikiotisa, cypryjskiego ministra ds. handlu, przemysłu i turystyki, przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Wizyta Lorda Johna Mogga, przewodniczącego Rady Organów Regulacyjnych, i dyrektora Alberta Pototschniga, w celu przedstawienia projektu programu prac ACER na rok 2013

 

* Projekt sprawozdania Holgera Krahmera w sprawie instrumentu na rzecz współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Rezolucja PE w sprawie organizowanej w Katarze konferencji poświęconej zmianie klimatu (COP 18)

- wymiana poglądów - sprawozdawczyni Marita Ulvskog

 

* Sprawozdanie Claude'a Turmes'a w sprawie wydajności energetycznej, uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

- przedstawienie wyników negocjacji z Radą i Komisją

 

2. Koło Polskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na spotkanie Koła Polskiego, którego gościem będzie Pan Piotr Serafin, Sekretarz Stanu ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej.

Proponowane tematy spotkania to:

1. Wieloletnie Ramy Finansowe;

2. Bieżąca agenda ekonomiczna UE.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Protasiewicz, Ryszard Legutko, Wojciech Olejniczak

 
 
12 lipca 2012

        

1. Komisja ITRE

* Projekt opinii Judith Merkies do sprawozdania Michèle Rivasi w sprawie ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt opinii Wernera Langena do sprawozdania Philippe'a Juvin w sprawie przyznawania umów koncesyjnych

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* Projekt sprawozdania Niki Tzavela w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050: przyszłość z energią

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* Projekt opinii Reinharda Bütikofera do sprawozdania Giovanni'ego La Via w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok finansowy 2013 - wszystkie sekcje

- wymiana poglądów

 

* Wymiana poglądów z udziałem Stavrosa Malasa, cypryjskiego ministra zdrowia (odpowiedzialnego za dziedzinę badań), przedstawiciela urzędującej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

 

* Sprawozdanie z wyjazdu delegacji komisji ITRE do Brazylii

 

* Procedura udzielania licencji na program dotyczący widma radiowego (4G)

- prezentacja Komisji na temat obecnej sytuacji

 

* Światowa Konferencja Komunikacji Międzynarodowej (WCIT-12) w grudniu 2012 r. w kontekście agendy cyfrowej

- prezentacja Komisji na obecnego stanu i przygotowań

 

* Oczekiwany pakiet w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego

- prezentacja Komisji na temat obecnego stanu i przygotowań

 
 
 
Kryzys strefy euro: potrzebujemy propozycji legislacyjnych, a nie tylko planów

Strasburg, 4/07/2012. W przyjętej w środę rezolucji Parlament zawarł swoje stanowisko wobec ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej. Zdaniem posłów ustalenia ostatniego szczytu idą w dobrym kierunku zwalczania kryzysu strefy euro. Sytuacja jest jednak tak pilna, że Komisja Europejska musi przedstawić projekty legislacyjne do września, po to by jak najszybciej wprowadzić w życie cztery propozycje przedstawione w raporcie Hermana Van Rompuy’a.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte dla przełamania błędnego koła jakie tworzą banki i dług państwowy, a także przyjęte na szczycie zobowiązanie prowadzenia polityki wzrostu przyjaznej konsolidacji fiskalnej. Chwali również przywódców UE za to, że osiągnięto porozumienie, które stanowi „ważny krok na drodze do pełnoprawnej unii bankowej”.

Raport Van Rompuy'a został uznany przez Parlament za “dobry punkt wyjściowy”, jednakże potrzebne są dalsze kroki wymagające zaangażowania nie tylko instytucji unijnych i parlamentów narodowych, ale także partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Rada zobowiązała się uczynić z unijnego budżetu narzędzie kreowania wzrostu gospodarczego, co zostało życzliwie przyjęte przez posłów. Parlament podkreślił jednak, że porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy zostanie zrealizowana reforma zakładająca zmniejszenie składek państw członkowskich, a zwiększenie wpływów ze środków własnych.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (04.07.2012)

Zapis wideo debaty (03.07.2012)

 

 

 
Parlament Europejski odrzuca porozumienie ACTA

Strasburg, 4/07/2012. Parlament Europejski nie wyraził zgody na podpisanie przez Unię Europejską umowy w sprawie zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA). Przepisy tej umowy nie mogą zatem obowiązywać na terytorium UE. To pierwszy przypadek, kiedy Parlament Europejski wykorzystuje swoje uprawnienia zapisane w Traktacie z Lizbony do odrzucenia międzynarodowej umowy handlowej.

"Jestem bardzo zadowolony, że Parlament przychylił się do mojej opinii, w której zalecałem odrzucenie porozumienia", powiedział odpowiedzialny za parlamentarne prace nad ACTA, brytyjski deputowany David Martin (S&D, UK). Powtórzył formułowane wcześniej wielokrotnie zastrzeżenia, że umowa ta zawiera wiele niejednoznacznych zapisów, które mogą być rozmaicie interpretowane. "Kiedy idziesz za głosem zwykłych ludzi, mówią, że jesteś populistą, a kiedy ulegasz lobby przemysłowemu, mówią, że zachowujesz się odpowiedzialnie", stwierdził Martin. Podkreślił jednak, że należy szukać innych sposobów ochrony praw własności, które stanowią "naturalne bogactwo europejskiej gospodarki".

Niektórzy posłowie, zwłaszcza z grupy EPP oraz ECR wstrzymali się od głosu. Główny orędownik porozumienia ACTA z grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, Christofer Fjellner (EPP, SE) przekonywał podczas debaty, aby odłożyć głosowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy ACTA jest zgodna z prawem europejskim.

Kilkumiesięcznym pracom Parlamentu Europejskiego nad porozumieniem towarzyszyła bezprecedensowa kampania rozmaitych grup interesu, w tym także tysięcy obywateli UE, którzy poprzez masowe demonstracje uliczne, rozsyłanie maili i telefonowanie do posłów domagali się odrzucenia umowy. Do Parlamentu wpłynęło kilka petycji przeciwko porozumieniu ACTA, w tym jedna podpisana przez ponad 2,8 miliona Europejczyków.

Porozumienie ACTA było negocjowane przez Komisję Europejska w imieniu UE i jej państw członkowskich oraz przez Stany Zjednoczone, Australię, Kanadę, Japonię, Meksyk, Maroko, Nową Zelandię, Singapur, Koreę Południową oraz Szwajcarię. Jego celem było wzmocnienie międzynarodowej ochrony praw własności intelektualnej. Środowe głosowanie Parlamentu Europejskiego oznacza, że ani Unia Europejska, ani żaden kraj członkowski indywidualnie nie mogą przystąpić do porozumienia.

Procedura: Zgody

Przyjęty tekst (04.07.2012)

Zapis wideo debaty (03.07.2012)

Zapis wideo konferencji prasowej (04.07.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: David Martin (S&D, UK)

ACTA na EP Newshub

Obserwator legislacyjny


 

 
Posłowie: system ratujący życie eCall powinien być obowiązkowy

Strasburg, 3/07/2012. Od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w urządzenia eCall, które korzystając z numeru 112 będą automatycznie powiadamiać służby ratunkowe o zaistnieniu wypadku, mówi rezolucja przyjęta przez posłów we wtorek. System ten pozwoli na szybsze przybycie służb ratunkowych na miejsce wypadku, co pozwoli zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych. Rezolucja ma charakter niewiążący.

Współsprawozdawcy prowadzący tą sprawę w Parlamencie Europejskim Olga Sehnalova (S&D, CZ) oraz Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE) przedstawili swoje stanowisko podczas poniedziałkowej debaty: "Nasze sprawozdanie jest wyraźnym sygnałem wobec Komisji, że Parlament Europejski wspiera obowiązkowe wprowadzenie powszechnego europejskiego systemu ratowniczego opartego na darmowym numerze 112.”

Deputowani z ubolewaniem komentują opóźnienia w dobrowolnym wdrażaniu systemu eCall, w który jest wyposażonych tylko 0,4% pojazdów uczestniczących w ruchu. Rezolucja wzywa Komisję Europejską do opracowania projektu legislacyjnego, który miałby uczynić system eCall obowiązkowym od 2015 roku. Posłowie proszą również Komisję, by w najbliższej przyszłości rozważyła zastosowanie tego systemu do innych pojazdów, takich jak motocykle, autobusy i autokary, czy ciężarówki.

Złota godzina

Zamontowany w pojeździe system eCall korzysta z technologii numeru ratunkowego 112, by automatycznie zawiadomić służby ratunkowe, wskazując miejsce zaistnienia poważnego wypadku drogowego. Rezolucja mówi, że dzięki powszechnemu wdrożeniu tego systemu, wykwalifikowane i dobrze wyposażone jednostki ratunkowe będą mogły dotrzeć na miejsce wypadku w ciągu tzw. „złotej godziny”, co powinno przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych oraz przypadków poważnych obrażeń ponoszonych w wyniku wypadków drogowych.

Według szacunków podanych w rezolucji, system eCall będzie ratował ok. 2,500 istnień ludzkich rocznie, a także zmniejszy częstotliwość występowania przypadków poważnych obrażeń o 10 do 15%.

Bez dodatkowych opłat

Posłowie wierzą, że powszechnie dostępna usługa eCall powinna być obowiązkowa i dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich kierowców w Europie, bez względu na markę pojazdu.

Technologia jest do tego gotowa

Technologia konieczna do wprowadzenia tego systemu w życie jest już dostępna, a ogólnoeuropejskie normy zostały już ustalone. Posłowie wzywają Komisję, by przedstawiła akt prawny, który zobowiązałby kraje członkowskie do zmodernizowania infrastruktury reagowania kryzysowego tak, by mogła ona obsługiwać zgłoszenia eCall od 2015 roku.

Ochrona danych

Rezolucja zwraca uwagę na to, że system eCall nie może być używany do tego, żeby śledzić pojazd lub by ustalić jego położenie, jeżeli nie był on uczestnikiem wypadku. Głównym celem systemu jest poprawa zarządzania powypadkowego, mówi tekst rezolucji.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

- Przyjęty tekst sprawozdania będzie dostępny pod tym linkiem (wybierz datę 03.07.2012)

- Nagranie wideo z debaty (wybierz datę 02.07.2012)

- Nagranie z konferencji prasowej (wybierz datę 03.07.2012)

 

- Sylwetka współsprawozdawczyni Olga Sehnalova (S&D, CZ)

- Sylwetka współsprawozdawcy Dieter-Lebrecht Koch (EPP, DE)

- Obserwator Legislacyjny


 

 
Parlament zwiększa konkurencję na rynku międzynarodowych przewozów kolejowych

Strasburg, 3/07/2012. Aby ułatwić korzystanie z europejskich sieci kolejowych, Parlament, podczas wtorkowego głosowania, doprecyzował reguły konkurencji dla kolejowych firm transportowych oraz zarządców infrastruktury kolejowej. Nowe zasady sprzyjać będą rozwojowi usługi międzynarodowego przewozu towarów i osób, a także poprawią ich jakość. Nad uczciwością konkurencji czuwać będą niezależni regulatorzy.

“Dwa lata zajęły nam te bardzo trudne negocjacje [z państwami członkowskimi - przyp. red.], by zagwarantować lepszą konkurencję i położyć solidne fundamenty pod finansowanie infrastruktury”, powiedziała podczas debaty sprawozdawczyni Debora Serracchiani (S&D, IT). „Uważam, że rozdzielenie operatorów kolejowych i przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą jest koniecznie, ale udało nam się osiągnąć dobre porozumienie w sprawie monitorowania przepływów finansowych”, dodała.

Odrębna i przejrzysta rachunkowość prowadzona przez kolejowe firm transportowe oraz zarządców infrastruktury powinna odtąd zapobiegać jakimkolwiek nielegalnym przelewom środków publicznych pomiędzy tymi podmiotami, nawet jeżeli należą do tej samej spółki holdingowej. Parlament uważa, że jest to niezbędne, by zapobiec zakłóceniom uczciwej konkurencji pomiędzy kolejowymi firmami transportowymi, jak również przyczynić się do równego dostępu do tras pociągów i innych usług, takich jak warsztaty naprawcze i stacje, dla wszystkich przedsiębiorstw, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W razie sporów, niezależni narodowi regulatorzy zapewnią, by zasady były właściwie egzekwowane. Współpraca pomiędzy regulatorami będzie nadzorowana przez Komisję Europejską, która ma 2 lata na ocenienie, czy istnieje konieczność powołania europejskiego regulatora.

Zachęty do modernizacji pociągów i rozbudowy sieci kolejowej

Opłaty pobierane za autoryzację tras pociągów będą zawierać zachęty do tego, by zmniejszać hałas i wyposażać pociągi w europejski systemu sterowania (ETCS) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Zdaniem posłów, w celu zapewnienia sprawnego planowania infrastruktury kolejowej i zaspokojenia potrzeb całego sektora, umowy ją finansujące sporządzone przez władze publiczne powinny być zawierane na okres co najmniej pięciu lat.

Następne kroki

Po tym jak projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów państw członkowskich, dyrektywa wejdzie w życie w dniu jej publikacji. Do końca 2012 roku, Komisja Europejska przedstawi oddzielny pakiet legislacyjny, który ma zliberalizować krajowy transport pasażerski w państwach Unii.

Procedura: współdecydowanie (drugie czytanie)

Przyjęta rezolucja będzie dostępna pod tym adresem (wybierz datę 03.07.2012)

Obejrzyj nagranie z debaty (wybierz datę 02.07.2012)

Konferencja prasowa ze sprawozdawcą Deborą Serracchiani odbędzie się po głosowaniu (03.07.2012)

Sylwetka sprawozdawcy Debora Serracchiani (S&D, DE)

Obserwator Legislacyjny

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 21 - 25 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...