Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Polityka zagraniczna UE: ukierunkowana na cele i promująca demokratyczne wartości

Strasburg, 12/09/2012. Unia Europejska powinna zapewnić spójność swoich działań na arenie międzynarodowej, a ograniczone zasoby skoncentrować na priorytetach strategicznych. Politykę zagraniczną UE powinien cechować pragmatyzm i realizm, uważają posłowie w przyjętym w środę corocznym sprawozdaniu na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Choć Traktat z Lizbony zapewnił polityce zagranicznej UE nowy impuls, udostępniając Unii narzędzia umożliwiające jej odgrywanie na arenie międzynarodowej bardziej znaczącej roli, to jednak skuteczność tych działań hamuje zastój gospodarczy i kryzys zadłużenia, które poważnie nadwątliły wiarygodność Unii Europejskiej w świecie.

Polityka zagraniczna powinna być pragmatyczna i osadzona w realiach

Nowy impuls w europejskich działaniach zewnętrznych wymaga od UE, by działała w sposób bardziej strategiczny oraz by dostosowała swoje zasoby kadrowe, finansowe oraz zaplecze dyplomatyczne do najważniejszych priorytetów w obszarze spraw zagranicznych.

Parlament uważa, że tylko podejście łączące środki dyplomatyczne, gospodarcze, rozwojowe i – w ostatecznych przypadkach oraz w pełnej zgodności z przepisami określonymi w Karcie Narodów Zjednoczonych – wojskowe, są odpowiednie do zaradzenia światowym zagrożeniom i wyzwaniom.

Unia Europejska powinna zapewnić spójność swoich działań na arenie międzynarodowej i określić dalekowzroczne, strategiczne ramy dla swoich działań dyplomatycznych oparte na pragmatycznych i możliwych do realizacji celach. W tym celu ważne jest skoncentrowanie ograniczonych zasobów Unii na priorytetach strategicznych, począwszy od wyzwań na obszarach bliżej położonych, zwłaszcza w państwach objętych rozszerzeniem i państwach sąsiadujących, a następnie na obszarach bardziej odległych, z uwzględnieniem roli i wpływu organizacji regionalnych.

Podstawowe wartości europejski w polityce zagranicznej

Działania zewnętrzne UE muszą być inspirowane promocją i ochroną wartości UE, takich jak poszanowanie praw człowieka, wolności, demokracji oraz praworządności, a także opierać się na dążeniach do zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu oraz na zasadach leżących u podstaw samej Unii. Dlatego prawa człowieka i demokracja powinny być zawsze brane pod uwagę przy opracowywaniu unijnych strategii politycznych oraz przy wspieraniu transformacji w państwach rządzonych przez reżimy autorytarne.

Debata: 11.09.2012

Głosowanie: 12.09.2012

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 
Parlament określił minimalny zakres praw ofiar przestępstw w całej Unii

Strasburg, 12/09/2012. Parlament przyjął dyrektywę, która gwarantuje jednakowy zakres minimalnych praw ofiarom przestępstw na terenie UE. Ofiary przestępstw będą mogły skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej oraz tłumaczeń pisemnych i ustnych. Dyrektywa dotyczy około 75 milionów osób corocznie padających ofiarą przestępstw na terenie UE.

W wyniku różnic językowych, kulturowych i prawnych, przestępstwa popełnione za granicą są przyczyną dodatkowych, poważnych problemów. Uzgodniony z państwami członkowskimi tekst dyrektywy ma zapewnić podstawowe prawa ofiarom, niezależnie od miejsca popełnienia przestępstwa na terenie UE oraz rodzaju przestępstwa - napadu, kradzieży, gwałtu, molestowania, ataku terrorystycznego czy handlu ludźmi. Dla wszystkich ofiar przyjęte będą te same, minimalne normy prawa podczas postępowania karnego. Ofiary będą traktowane z szacunkiem i poszanowaniem ich godności, będą chronione przed powtarzalnością przestępstw oraz będą mogły liczyć na wsparcie, sprawiedliwość i zadośćuczynienie.

Analiza szczególnych potrzeb

Zgodnie z propozycją wysuniętą przez posłów, specyficzne potrzeby każdej z ofiar zostaną wzięte pod uwagę jak najszybciej będzie to możliwe. W zależności od spersonalizowanej charakterystyki zawierającej wiek, płeć, rasę, wyznanie, orientację seksualną oraz specyfikę i okoliczności przestępstwa, każda osoba otrzyma odpowiednią opiekę.

Ośrodki wsparcia

Dyrektywa zobowiązuje także państwa członkowskie do zapewnienia ofierze oraz jej rodzinie dostępu do bezpłatnych, łatwo dostępnych i poufnych ośrodków wsparcia (zajmujących się na przykład wsparciem psychologicznym oraz poradami prawnymi) od momentu wyrządzenia krzywdy. Ofiary przestępstwa będą również w stanie je zgłosić, wziąć aktywny udział w postępowaniu karnym (składaniu zeznań i występowaniu w sądzie), w języku, który rozumieją, ponieważ będą miały dostęp do tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Powinny także zostać utworzone specjalistyczne służby wsparcia dla ofiar przemocy na tle płci oraz dla dzieci. Specjalistyczne służby wsparcia będzie można utworzyć jako organizacje publiczne lub pozarządowe i mogą one mieć charakter zawodowy lub wolontariacki.

Co dalej?

Rada musi jeszcze formalnie zatwierdzić przyjętą dyrektywę. Po jej wejściu w życie kraje członkowskie w ciągu trzech lat powinny uwzględnić jej zapisy w krajowym porządku prawnym. Z możliwości odstąpienia od stosowania zapisów dyrektywy skorzystała Dania. Wielka Brytania i Irlandia, którym także przysługuje prawo wyłączenia stosowania niektórych europejskich przepisów dotyczących spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, zapowiedziały jednak, że będą ją stosować.

Debata: wtorek, 11 września 2012

Glosowanie: środa, 12 września 2012

Procedura: współdecydowanie (porozumienie w pierwszym czytaniu)

 
Orędzie o stanie Unii: debata Barroso i szefów grup politycznych

trasburg, 11/09/2012. JUTRO! Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso wygłosi w środę w Parlamencie Europejskim swoje coroczne orędzie o stanie Unii. Oczekuje się, że Barroso będzie mówił przede wszystkim o tym, jak opanować kryzys strefy euro oraz poprze ambitny, skierowany na wzrost, długoterminowy budżet UE. W debacie głos zabiorą szefowie grup politycznych Parlamentu.

Posłowie oczekują od Komisji zdecydowanej obrony wieloletniego budżetu UE pozwalającego na finansowanie wszystkich zadań spoczywających na Wspólnocie oraz przedstawienia ambitnych propozycji legislacyjnych, nawet jeśli nie spodoba się to w niektórych stolicach europejskich.

Tagi dla użytkowników Twittera: #ep oraz #SOTEU

Debata: Środa, 12 września 2012

Procedura: Debata, godzina 9.00

Oglądaj debatę na EP Live

Oglądaj debatę na EbS+

 

 
Więzienia CIA w Europie: posłowie wzywają do wznowienia dochodzeń

Strasburg, 11/09/2012. Państwa członkowskie UE powinny przeprowadzić dochodzenia wyjaśniające, czy na ich terytoriach znajdowały się tajne więzienia CIA, w których przetrzymywano osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję, w której wzywa szczególnie takie kraje jak Polska, Rumunia oraz Litwa do wyjaśnienia ich roli w programie CIA.

Parlament Europejski przypomniał, że państwa członkowskie zadeklarowały wolę podporządkowania się prawu międzynarodowemu, ale jak dotąd nie wypełniły właściwie spoczywającego na nich pozytywnego zobowiązania do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie poważnych naruszeń praw człowieka związanych z programem CIA i dopuściły do opóźnień w odpowiednim wyjaśnieniu tej sprawy.

W rezolucji przyjętej we wtorek w Strasburgu Parlament Europejski zauważył, że "stosowanie tajemnicy uzasadnia wyłącznie faktyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego". Dokument wymienia przypadki utrudnień, na jakie natknęli się śledczy badający udział niektórych państw członkowskich w programie CIA. Należą do nich "brak przejrzystości, utajnienie dokumentów, przewaga interesów narodowych i politycznych, wąski zakres dochodzeń, ograniczanie praw poszkodowanych do efektywnego uczestnictwa i obrony, brak rygorystycznych technik śledczych i współpracy między organami dochodzeniowym w całej UE".

Parlament zauważa, że w wyniku dochodzenia parlamentarnego przeprowadzonego w Rumunii nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie istnienia tajnego więzienia CIA na rumuńskim terytorium. Wzywa jednak organy sądowe do wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA na terytorium Rumunii, w szczególności w świetle nowych dowodów na temat połączeń lotniczych między Rumunią i Litwą.

Podobne wezwanie posłowie kierują do władz w Wilnie, które zadeklarowały, że otworzą ponownie dochodzenie w sprawie udziału Litwy w programie CIA w przypadku, gdy pojawią się inne nowe informacje w tej sprawie.

Parlament zachęca Polskę do dalszego prowadzenia dochodzenia w sprawie tajnych więzień, ale ubolewa nad brakiem oficjalnego komunikatu w sprawie zakresu, przebiegu i stanu realizacji dochodzenia. Posłowie oczekują, że polskie władze przeprowadzą rygorystyczne śledztwo, w ramach którego umożliwi się skuteczny udział ofiar i ich prawników.

W rezolucji wezwano państwa członkowskie wymienione w sprawozdaniu tymczasowej komisji parlamentarnej, takie jak Finlandia, Dania, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Grecja, Cypr, Rumunia i Polska, do ujawnienia wszystkich niezbędnych informacji na temat wszystkich podejrzanych samolotów powiązanych z CIA operujących na ich terytorium.

Przyjęty tekst (11.09.2012)

Nagranie wideo z debaty (10.09.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Hélène Flautre (Greens/EFA, FR)

Obserwator legislacyjny

 

 
Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności
Strasburg, 11/09/2012. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, którą we wtorek przyjął Parlament Europejski wprowadzi obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm.
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 11 - 15 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...