Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Agenda Prac w PE, 17 - 21 września 2012

17 września 2012
 
1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE

Spotkanie w całości poświęcone przygotowaniom do głosowania podczas posiedzenia komisji w dniu 18 września

 
2. Komisja ITRE

Wspólna debata na temat programu "Horyzont 2020" - rozpatrzenie poprawek

1. Projekt sprawozdania Teresy Riera Madurell w sprawie ustanowienia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020)

 

2. Projekt sprawozdania Marii Da Graça Carvalho w sprawie programu szczegółowego wdrażającego program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

 

3. Projekt sprawozdania Christiana Ehlera w sprawie zasad uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

 

4. Projekt sprawozdania Philippe'a Lamberts'a w sprawie zmiany rozporządzenia nr 294/2008/WE ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii

 

5. Projekt sprawozdania Marisy Matias w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT): wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę

 

6. Projekt sprawozdania Petera Skinnera w sprawie programu badawczo-szkoleniowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2014-2018) uzupełniający "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

 

* projekt sprawozdania Giles'a Chichestera w sprawie programu zamykania obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* projekt sprawozdania Ivailo Kalfina w sprawie zmiany dyrektywy nr 98/2003/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 
 
18 września 2012
 
1. Komisja ITRE

* projekt sprawozdania Jürgena Creutzmanna w sprawie programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

- rozpatrzenie poprawek

 

* Wysłuchanie publiczne nt. "Plan działania w zakresie energii do roku 2050 - przyszłość z energią"

 
 

2. Wspólne posiedzenie komisji TRAN i ITRE

* projekt sprawozdania Adiny-Ioany Valean w sprawie instrumentu "Łącząc Europę"

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 
3. Round Table on Coal

1. Introduction and welcoming remarks
    Dr. Christian Ehler, MEP & Mr. Bogdan Marcinkiewicz MEP

2. “On DG Climate Action’s proposal to back-load EU ETS auctioning”
   
Mr. Nigel Yaxley, Managing Director, CoalImp – Association of UK Coal  

    Importers

3. “Coal-fired power plants and the impact of the EU ETS and climate policy on

    the European economy”
    Mr. Jerzy Janikowski, Head of Regulation and International Cooperation,   

    TAURON Polska Energia S.A.

4. Discussion & wrap-up
    chaired by Dr. Christian Ehler, MEP

 
 
19 września 2012
 
1. Komisja ENVI

* projekt rezolucji Karla-Heinza Florenza, Matthiasa Groote, Satu Hassi, Dana, Jørgensena, Corinne Lepage, Miroslava Ouzký'ego i Sabine Wils w sprawie 18. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Ad-Dauha, Katar

- rozpatrzenie projektu rezolucji

 

* projekt sprawozdania Elisabetty Gardini w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 
2. Koło Polskie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie Koła Polskiego, którego gościem będzie Pan Marcin Korolec, Minister Środowiska. Tematem spotkania będą bieżące dossiers środowiskowe, w tym klimatyczne.

Z wyrazami szacunku,
Jacek Protasiewicz, Ryszard Legutko, Wojciech Olejniczak

 
 
20 września 2012
1. Komisja ENVI

* projekt sprawozdania Kritona Arsenisa w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem

- rozpatrzenie poprawek

 

* projekt sprawozdania Horsta Schnellhardta w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przywóz do UE psów, kotów i fretek oraz handlu tymi zwierzętami w Unii

- rozpatrzenie projektu sprawozdania

 

* projekt opinii Anji Weisgerber do sprawozdania Bernadette Vergnaud w sprawie zmiany dyrektywy nr 36/2005/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku wewnętrznego

- rozpatrzenie projektu opinii

 

* projekt opinii Andresa Perello Rodrigueza do sprawozdania Jörga Leichtfrieda w sprawie wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych UE w ramach zrównoważonego podejścia

- rozpatrzenie poprawek

 

* Wymiana poglądów z udziałem Catherine Geslain-Lanéelle (dyrektor wykonawczą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności - EFSA)

 

* Wymiana poglądów z Jacqueline McGlade (dyrektor wykonawczą Europejskiej Agencji Środowiska - EEA)

 

* Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej 07/2012 zadane przez Satu Hassi dotyczące niedawnego zaklasyfikowania przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem WHO zanieczyszczeń pochodzących z silników wysokoprężnych jako substancje rakotwórcze grupy 1

- wymiana poglądów

 

 
Spotkanie grupy S&D, 10 - 12 września 2012

poniedziałek, 10 września 2012                                                                                         16.00 - 17.00
 
 
1.
16.00

Przyjęcie projektu agendy

2.
16.00

Przygotowania do wrześniowej sesji plenarnej - przegląd przez Parlamentarnego Sekretarza Grupy

3.
16.10

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

4.
16.20
Informacja na temat sytuacji gospodarczej w Słowenii
 
 

     Inne sprawy

 
wtorek, 11 września 2012                                                                                                18.30 - 20.30            
1.
18.30

Prezentacja kandydatów do nagrody Sacharowa oraz decyzja w sprawie nominacji w imieniu Grupy

2.
18.50

Przygotowanie do debaty priorytetowej w sprawie stanu Unii

3.
19.30

Orientacyjna debata na temat sprawozdania Stanimira Ilcheva w sprawie wprowadzenia zmian w art. 48 ust. 2 Regulaminu PE dot. sprawozdań z własnej inicjatywy

 
 
     Inne sprawy
 

środa, 12 września 2012                                                                                                  19.00- 21.00

1.
19.00
 

Przyjęcie projektu protokołów z poprzednich posiedzeń Grupy

 

     Sprawozdanie z posiedzeń Biura Grupy oraz Biura PE

2.
19.10

   Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje

3.
19.20

Informacja na temat Budżetu na rok 2013: poprawki S&D

4.
19.35

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie sytuacji w Syrii

5.
19.45

Przygotowanie do głosowania nad rezolucją w sprawie wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji

6.
20.00

 Informacja na temat wyborów w Holandii

 
 
     Inne sprawy
       
 

 
Agenda Prac w PE, 10 - 13 września 2012 Sesja plenarna w Strasburgu

10 września 2012
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
11 września 2012
 

1. Spotkanie Delegacji Polskiej S&D

Agenda spotkania:

1. Bieżące sprawy Delegacji

2. Parlamentarna aktywność posłów w najbliższych kilku miesiącach.

 

2. Grupa Robocza komisji ITRE

Agenda:

1. Communications from the Coordinator

2. Preparation of our next ITRE committee meeting (votes on 18 September 2012)

- Antonio CORREIA DE CAMPOS Report on Energy infrastructures

- Paul RÜBIG report on Small and Medium Size Enterprises (SMEs): competitiveness and business opportunities - (S&D Shadow: P. TOIA)

- Niki TZAVELA Report on the Industrial and Economic aspects of shale gas

(S&D Shadow: I. KALFIN)

- Zigmantas BALCYTIS & András GYÜRK Opinion on public procurement

3. Horizon 2020 package: exchange of views

 
3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
12 września 2012
 
1. Spotkanie Delegacji ds. Stosunków UE-Australia&Nowa Zelandia
Agenda:

1. Adoption of the draft minutes of 13 June 2012 (PE 483.242)

2. Announcements of the Chair

3. Discussion on 2013 activities of the delegation

 
2. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 

 
Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obiektywne wskaźniki pomiaru efektywności zarówno w skali mikro, jak i makroekonomicznej, tj. rzeczywistej efektywności brutto krajów członkowskich.
Czytaj całość...
 
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie energii pierwotnej zależy od:
- sprawności i ilości procesów konwersji;
- aktywacji i dynamiki procesów spalania, tj. obniżania temperatury zapłonu;
- sprawności przesyłu i strat ohmowskich.
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 5 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...